2003


ONOLIT / ONOLITH
Nero Zimbabwe, 27x12x3cm

Osvoboditev od religij, izobraževalnega sistema in pripadajočih avtoritet 

V delu Onolit želim utemeljiti nesmisel kot najvišji smisel in kot bistvo vseh bistev. Onolit je temeljni kamen, na katerem gradim svoja umetniška dela, zato mislim, da ga je potrebno na začetku moje umetniške kariere poizkusiti prvič opredeliti.
Najprej bom pojasnil, kako danes izguba smisla poraja razne nesmisle, ki imajo skupno osnovo v nesmislu niča kot najvišji vrednoti v hierarhiji nesmisla. Predstavljam par fizikalnih modelov, ki skušata opredeliti nič kot fino materijo v Teoriji fizičnega vakuuma in dinamiko pretvarjanja energije v materijo v Teoriji vesolja kot dinamičnega ravnovesja.Ker je, kot bo ugotovljeno, klasični znanstveni model neprimeren za opisovanje niča, predstavljam Filozofijo nepojmovnega doživljanja, ob kateri sem razvil metodo nepojmovnega doživljanja s pomočjo Onolita. Ob koncu podrobneje predstavljam Onolit in praktične vaje nepojmovnega doživljanja.
 
In the work Onolith I wished to substantiate nonsense as the highest sense and as the essential element of all essential elements. Since Onolith is the essential building block upon which I build my artworks, it has become necessary at this point at the beginning of my art career, to try to define it for the first time.
First I explained how today the loss of sense gives raise to various types of nonsense which have a common basis in the nonsense of Nothingness as the highest value in the hierarchy of sense. I presented a couple of physical models which try to define Nothingness as fine matter within the Theory of the Physical Vacuum and the Dynamic of Converting Energy into Matter in the Theory of Space as a Dynamic Equilibrium. Since, as will be discovered, the classical scientific model is unsuitable for describing Nothingness, I present the Philosophy of No-notion Experiencing, through which I developed the Method of No-notion Experiencing with the help of Onolith. At the end, I presented Onolith and some practical exercises of No-notion Experiencing in more detail.
Boštjan KavčičSYMBIO YOUTH HOSTEL
authors: Boštjan Kavčič, Sašo Sedlaček

Comments